Topbanner

Eten & kookboeken (468x60)

Algemene voorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden

- Levering uitsluitend na voorafgaande betaling via overboeking.

- Alle genoemde prijzen zijn in en exclusief BTW.

- Geringe kleur- en kwaliteitsverschillen kunnen voorkomen.

- Minimum orderbedrag is 25,00 ex BTW.

- De verzendkosten bestaan uit een bijdage in vracht-, verpakkings- en administratiekosten en bedragen 3,50. Verzending per DHL (normale zendingen; levertijd 2-3 werkdagen).

- Orders boven 100,00 ex BTW worden franco huis geleverd

- Verzendkosten van een retourzending zijn voor rekening van de klant (tenzij het een fout van A Case of Nails/BeautyBuilding betreft)

- A Case of Nails/BeautyBuilding is niet verantwoordelijk voor het overschrijden van de levertijd, wanneer het product niet voorradig is of de schuld aan derden te wijten is.

- Typefouten in de online catalogus, evenals wijzigingen in de afgebeelde artikelen, omschrijving, voorwaarden en prijzen zijn voorbehouden.

Complete versie Algemene Verkoopvoorwaarden Webwinkel A Case of Nails/BeautyBuilding:

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN WEBWINKEL A CASE OF NAILS/BeautyBuilding

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van aCaseOfNails.nl (hierna: A CASE OF NAILS/BeautyBuilding) zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden onder nummer 01105621 en zullen door ons op verzoek kosteloos worden toegezonden. Deze Voorwaarden zijn tevens via internet te raadplegen, zie de link Algemene Voorwaarden op de pagina Webwinkel van www.acaseofnails.nl.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van A CASE OF NAILS worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door A CASE OF NAILS/BeautyBuilding ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van A CASE OF NAILS/BeautyBuilding zijn vrijblijvend en A CASE OF NAILS/BeautyBuilding behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door A CASE OF NAILS/BeautyBuilding. A CASE OF NAILS/BeautyBuilding is gerechtigd gemotiveerd bestellingen te weigeren dan wel bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt A CASE OF NAILS/BeautyBuilding dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro's, exclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Vooruitbetaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen veertien (14) dagen na besteldatum indien het leveringen binnen Nederland betreft, en binnen eenentwintig (21) dagen na besteldatum indien het leveringen buiten Nederland betreft, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. De goederen worden pas verzonden indien het faktuurbedrag op een van onze rekeningen is ontvangen. Indien het Rembours- of Paypalbetalingen betreft, worden de goederen binnen 3 werkdagen verzonden. Verzending geschiedt op maandag en donderdag.

3.3 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van A CASE OF NAILS/BeautyBuilding.

3.4 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is A CASE OF NAILS/BeautyBuilding gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

3.5 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door A CASE OF NAILS/BeautyBuilding.

Artikel 4. Levering

4.1 Levering door A CASE OF NAILS/BeautyBuilding vindt plaats met bekwame spoed doch tenminste binnen dertig (30) dagen na bestelling, tenzij door A CASE OF NAILS/BeautyBuilding anders is aangegeven. Indien levering niet tijdig plaatsvindt, dan ontvangt u binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft u tot het moment van levering het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden door schriftelijke mededeling daarvan aan A CASE OF NAILS/BeautyBuilding. Overschrijding van de levertermijn geeft u geen recht op schadevergoeding.

4.2 Verzending volgt uitsluitend via DHL (normale bestellingen: levering 2-4 werkdagen). Levering vindt plaats op het moment dat het product door (of namens) u in ontvangst wordt genomen en hiervoor wordt getekend. De verzendkosten zijn gedeeltelijk rekening van de klant.

4.3 Bestellingen boven 100,00 ex BTW worden franko huis geleverd.

4.4 Minimale ordergrootte is 25,00 ex BTW. Indien u onder dit bedrag besteld, kan wel levering volgen, maar er wordt een toeslag berekend voor verpakkings- en verzendkosten.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan A CASE OF NAILS/BeautyBuilding verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industrile eigendomsrechten

6.1 U dient alle intellectuele en industrile eigendomsrechten welke rusten op de door A CASE OF NAILS/BeautyBuilding geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

6.2 A CASE OF NAILS garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

7.1 U heeft de verplichting om de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. Eventuele gebleken gebreken dient u uiterlijk binnen twee (2) weken na ontdekking schriftelijk en gemotiveerd aan A CASE OF NAILS/BeautyBuilding te melden.

7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft A CASE OF NAILS/BeautyBuilding de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurprijs plus betaalde verzendkosten van verzending daarvan te restitueren.

7.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan A CASE OF NAILS/BeautyBuilding te retourneren en de overeenkomst te ontbinden. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en de plastic verzegeling op de verpakking niet is verbroken. Door A CASE OF NAILS/BeautyBuilding terzake eventueel reeds ontvangen betaling wordt uiterlijk binnen dertig (30) dagen na de ontbinding terugbetaald. De rechtstreekse kosten van terugzending komen voor uw rekening.

Artikel 8. Bestellingen/communicatie

8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en A CASE OF NAILS/BeautyBuilding, dan wel tussen A CASE OF NAILS/BeautyBuilding en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en A CASE OF NAILS/BeautyBuilding, is A CASE OF NAILS/BeautyBuilding niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van A CASE OF NAILS/BeautyBuilding.

Artikel 9. Overmacht

9.1 Onverminderd de overige aan zijn toekomende rechten, heeft A CASE OF NAILS/BeautyBuilding in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat A CASE OF NAILS/BeautyBuilding gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan A CASE OF NAILS/BeautyBuilding kan worden toegerekend, omdat hij niet te wijten is aan zijn schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

Artikel 10. Diversen

10.1 Indien u aan A CASE OF NAILS/BeautyBuilding schriftelijk opgave doet van een adres, is A CASE OF NAILS/BeautyBuilding gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan A CASE OF NAILS/BeautyBuilding schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

10.2 Wanneer door A CASE OF NAILS/BeautyBuilding gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet zijn recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat A CASE OF NAILS/BeautyBuilding deze Voorwaarden soepel toepast.

10.3 Indien n of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met A CASE OF NAILS/BeautyBuilding in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door A CASE OF NAILS/BeautyBuilding vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

10.4 A CASE OF NAILS is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

A CASE OF NAILS/BeautyBuilding

Zuiderplein 3

8911 AM Leeuwarden

+31 (0)58 21 32 399

KvK-nummer 01105621

BTW-nummer NL099205683B01

Terug
Televisie (468x60)
ACON ani
Copyright © 2018 A Case of Nails / BeautyBuilding. Powered by Zen Cart